Sodelovanje zaposlenih pri poslovnem odločanju
dr. Valentina Franca
O knjigi

Delavska participacija je v večini literature preučevana z vidika zaposlenih, predvsem njihovih pravic in prednosti, ki jih s tem sistemom pridobijo. Relativno malo pa je zapisanega ter raziskanega o delavski participaciji z vidika delodajalca oziroma managementa. Ta vidik ni zanemarjen zgolj v slovenskem prostoru, temveč tudi v evropskem in svetovnem. Zato je namen te knjige opredeliti, umestiti in predstaviti tako vlogo zaposlenih kot vlogo managementa v sistemu delavske participacije. Slednje se navezuje tako na pravno ureditev kot na dobre (kadrovske) prakse, ki pripomorejo k učinkovitejšemu uresničevanju delavske participacije in s tem k doseganju njenih pozitivnih učinkov. Knjiga predstavljala interdisciplinarni presek pravnih ved, kadrovskega managementa in splošnega managementa, zato je namenjena zelo širokemu krogu bralcev. Temeljni cilj knjige je predvsem analiza vloge zaposlenih in managementa pri poslovnem odločanju v gospodarskih družbah na podlagi mednarodne in domače pravne ureditve ter na podlagi tujih in domačih raziskav s tega področja. Temeljni cilj bo nadgrajen z analizo glavnih značilnosti izbranih tujih pravnih ureditev delavske participacije, ki predstavljajo pomembno iztočnico za oblikovanje novih zakonodajnih predlogov oziroma sprememb. Zelo pomemben cilj knjige je ugotovitev aktualnih (pravnih) dilem ter dobrih praks na področju delavske participacije. Vse to pripomore k širšim ciljem umeščanja delavske participacije v celotno kadrovsko in organizacijsko strukturo ter oblikovanja inovativnih načinov za boljše uresničevanje delavske participacije v praksi. Ne nazadnje knjiga nudi praktične nasvete za učinkovitejše sodelovanje zaposlenih pri poslovnem odločanju v širšem smislu.

Uresničevanje delavske participacije je odvisno od številnih dejavnikov. Eden pomembnejših je odnos in pripravljenost managementa do sodelovanja z zaposlenimi in njihovimi predstavniki. Nekdaj prevladujoči antagonistični odnos med predstavniki dela in kapitala vse bolj zamenjuje odnos partnerstva. Da pa do tega pride, je potrebna trdna zaveza obeh strani in prepričanje, da takšen pristop obrodi želene sadove. V praksi še (pre)velikokrat srečamo primere, ko management in ostali v organizaciji izpolnjujejo zakonske norme zgolj zavoljo tega, da zadostijo črki zakona. Takšen pristop ne more voditi do (večjih) pozitivnih učinkov. Izpolnjevanje zakonskih obveznosti je vsekakor pomembno, a še zdaleč ne dovolj, da bi dosegali pozitivne učinke, ki jih prinaša delavska participacija. Zakonska določila je treba temeljito razumeti, nato pa jih nadgraditi z dobrimi (kadrovskimi) praksami. Na tak način je oblikovana tudi knjiga, ki je pred vami. Pravna izhodišča so nadgrajena s primeri sodne in podjetniške prakse. Tak pristop se svetuje tudi vsem akterjem na tem področju. Šele z upoštevanjem obeh vidikov se lahko oblikujejo dobri temelji za vzpostavitev in utrjevanje partnerskega odnosa med predstavniki kapitala in dela.

dr. Valentina Franca