Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb


02.03., 10.03. in 17.03. 2016


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3


Podjetje Planet GV, d. o. o., v skladu s sklepom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja in izvaja program izobraževanja za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb.

Izobraževanje je obvezno za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb, ki jih imenuje vlada!

Vodenje družbe je osebna odgovornost članov nadzornih svetov in upravnih odborov ter vodij. Ravno zato morate imeti za učinkovito in odgovorno vodenje družb široko pravno in finančno znanje, poznati zakonodajo, znati ocenjevati poslovne priložnosti, partnerje in konkurente, se odzivati na težave v podjetju in jih preprečevati. Tako obširnega znanja ne uspemo pridobiti s formalno izobrazbo, ampak le v usmerjenih izobraževalnih programih, ki so namenjeni sedanjim članom in bodočim članom nadzornih svetov in upravnih odborov. V našem programu smo k sodelovanju povabili ugledne strokovnjake za posamezna področja, ki jih mora član nadzornega sveta ali upravnega odbora poznati. Program so-ustvarjajo strokovnjaki s praktičnimi izkušnjami, ki vam bodo posredovali najnovejša spoznanja in obilico praktičnih primerov ter kompetentno odgovarjali na vaša vprašanja.

Poleg izbranih uglednih in uveljavljenih strokovnjakov, ki bodo z vami delili svoja znanja in izkušenj, pri izvajanju programa sodelujemo z največjo mednarodno svetovalno družbo na svetu Deloitte, ki deluje na strokovnih področjih kot so revizija, davčno svetovanje, poslovno svetovanje, obvladovanje tveganj in finančno svetovanje. Deloitte je globalna družba, ki zaposluje več kot 200.000 vrhunskih strokovnjakov v 150 državah in zagotavlja storitve več kot 80 odstotkom največjih svetovnih podjetij.

Udeleženci izobraževalnega programa, ki bodo prisotni na vseh vsebinskih sklopih bodo po končanem izobraževanju pridobili potrdilo o usposobljenosti.

Udeleženci izobraževalnega programa, ki bodo prisotni na vseh vsebinskih sklopih bodo po končanem izobraževanju pridobili potrdilo o usposobljenosti.

Cilji programa:

Po končanem usposabljanju boste:

 • suvereno in strokovno izpolnjevali vlogo člana nadzornega sveta
 • suvereno in samozavestno sprejemali odgovornosti članov nadzornega sveta, uprave, upravnega odbora in izvršnih direktorjev
 • uporabljali vzvode organizacijske kulture in etike
 • strokovno pristopili k reševanju finančnih težav v družbi
 • strokovno analizirali letna poročila, vsebino računovodskih izkazov
 • uporabljali notranjo revizijo pri upravljanju ter preprečevali morebitne prevare in gospodarski kriminal

Program v treh srečanjih

Program traja 24 pedagoških ur in zajema tri srečanja po osem pedagoških ur, vsakič od 9. do 16. ure. Vanj so vključene obvezne vsebine, ki jih je predpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, dopolnjene pa so s tematikami, ki se predavateljem zdijo tako pomembne, da so jih vključili v program.

 
1. srečanje

02. marca 2016

Kaj mora nadzornik vedeti o sodobnem voditeljstvu

•Vloga nadzornega sveta v družbi v finančnih težavahPredavatelja:

 • Bojan Brank, Abena d.o.o.
 • Mag. Sandra Anterič, B&L Dobre prakse


Podrobnejši program:

Kaj mora nadzornik vedeti o sodobnem voditeljstvu (Bojan Brank)

9.00 – 12.00

- Komu je zavezan nadzornik – lastnikom ali podjetju

- Kako zagotoviti optimalno sestavo članov uprave

- Kompetenčni profil vodilnih managerskih timov

- Evalvacija managerskega potenciala vodilne ekipe

- Nabor orodij za preverjanje managerskega potenciala

- Nabor ukrepov za kakovostno voditeljstvo

12.00 - 12.30 ODMOR

- Vloga nadzornega sveta v družbi v finančnih težavah (mag. Sandra Anterič)

12.30 - 16.00

Kakovost poslovanja podjetja

Ocenjevanje kakovosti poslovanja podjetja v praksi

Prepoznavanje znakov krize v družbi

Priporočila pri reševanju in dileme nadzornega sveta ob nastanku znakov krize v družbi.


 
2. srečanje

10. marca 2016

•Notranja revizija kot ključno orodje korporativnega upravljanja

Vloga nadzornikov pri preprečevanju prevar in gospodarskega kriminala

Vloga nadzornega sveta pri strateškem usmerjanju podjetja in izvajanju strateškega načrta

Letno poročilo, vsebina računovodskih izkazov in računovodske pasti, na katere mora biti pozoren nadzornik


Predavatelji:

Dr. Yuri Sidorovich, Deloitte d.o.o.

Dr. Tina Škerlj, partnerka in poslovna svetovalka

•Mag. Barbara Žibret Kralj, Deloitte d.o.o.


Podrobnejši program:

Notranja revizija kot ključno orodje korporativnega upravljanja
(Dr. Yuri Sidorovich)

09.00 – 10.30

- Neodvisnost notranje revizije – organizacijska umeščenost, linija poročanja, vloga revizijske komisije in vloga upravnega odbora

- Dodana vrednost notranje revizije – pomembna je vloga svetovanja

- Kakovost in strokovnost – izkušnje kadrov notranje revizije, prava mera raznolikosti in specializacije

- Zaupanje – notranja revizija je pomemben del trikotnika »uprava«, »nadzorni svet (revizijska komisija«, »notranja revizija«

- Model zrelosti notranje revizij – orodje za samoocenjevanje-


10.30 - 10.45 ODMOR

Vloga nadzornikov pri preprečevanju prevar in gospodarskega kriminala

(Dr. Yuri Sidorovich)

10.45 – 12.00

- Tveganje prevar kot eno izmed tveganj v vsaki družbi

- Kaj so prevare?

- Drevo prevar

-Koncept preprečevanja prevar v primerjavi z odvračanjem od prevar

- Najpogostejši znaki prevar

- Najpogostejše kontrole, ki so vzpostavljene z namenom preprečevanja prevar

- Poslovodske prevare

- Elementi dobrega sistema za preprečevanje in odkrivanje prevar


12.00 - 12.30 ODMOR


Vloga nadzornega sveta pri strateškem usmerjanju podjetja in izvajanju strateškega načrta (dr. Tina Škerlj)

12.30 – 13.45

- Sistem strateškega načrtovanja in izvajanja

- Strateško pozicioniranje in konkurenčne prednosti podjetij

- Ključne strategije podjetja (generične, funkcionalne, itd.)

- Analiza panoge

- Nadzor, merjenje in preverjanje uresničevanja strategije

13.45 - 14.00 ODMOR


Letno poročilo, vsebina računovodskih izkazov in računovodske pasti, na katere mora biti pozoren nadzornik
(mag. Barbara Žibret Kralj)

14.00 – 16.00

Kratka predstavitev obveznih sestavin Letnega poročila

Izkaz finančnega položaja

Izkaz poslovnega izida

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa

Izkaz denarnih tokov

Izkaz sprememb kapitala

Uporaba SRS in MSRP

Pomembne računovodske usmeritve

Pomembna pojasnila in razkritja računovodskih izkazov

Posebnosti konsolidiranih računovodskih izkazov

Računovodske pasti, na katere mora biti pozoren nadzornik

 
3. srečanje

17. marca 2016

Pravo družb s poudarkom na vlogi nadzornega sveta
Uvajanje enotirnega sistema upravljanja s poudarkom na vlogi upravnega odbora
Odgovornost članov nadzornega sveta, uprave, upravnega odbora in izvršnih direktorjev
Osnove kulture in etike poslovanja ter vloga kodeksov pri upravljanju družb

Predavatelja:

Aleš Avbreht, odvetnik, partner, direktor družbe Avbreht, Zajc in Partnerji o.p., d.o.o.


  •Borut Zajc, odvetnik, partner, prokurist družbe Avbreht, Zajc in Partnerji o.p., d.o.o.  Podrobnejši program:

  Vrste gospodarskih družb in temeljne razlike med njimi

  Splošno o delniški družbi (ustanovitev, organi družbe ipd.)

  Vloga in položaj nadzornega sveta

  Pristojnosti nadzornega sveta

  Razmerje nadzornega sveta do skupščine in uprave

  Poročanje uprave nadzornemu svetu

  Vloga nadzornega sveta pri sprejemu letnega poročila

  Vloga nadzornega sveta pri izbiri in nadzoru revizije poslovanja

  Vloga in naloge komisij nadzornega sveta

  Uvajanje enotirnega sistema upravljanja delniške družbe s poudarkom na vlogi upravnega odbora

  Primerjava enotirnega in dvotirnega sistema upravljanja v delniški družbi

  Vpliv nestrokovnega dela nadzornega sveta ali upravnega odbora na poslovanje in obstoj družbe

  Odškodninska odgovornost članov nadzornega sveta, uprave in upravnega odbora ter izvršnih direktorjev

  Odškodninska odgovornost članov nadzornega sveta po ZFPPIPP

  Odgovornost nadzornega sveta in upravnega odbora v povezanih družbah

  Osnove kulture in etike poslovanja ter vloga kodeksov

  Sodelujoči predavatelji

  • Bojan Brank, poslovni svetovalec, trener poslovnih veščin in coach, Abena, d.o.o.
  • Dr. Yuri Sidorovich, odgovorni partner za revizijo in upravljanje s tveganji za jadransko regijo ter odgovorni partner Deloitta v Sloveniji
  • Mag. Sandra Anterič, magistra ekonomije in članica večih nadzornih svetov družb različnih dejavnosti
  • Dr. Tina Škerlj, partnerka in poslovna svetovalka
  • mag. Barbara Žibret Kralj, partnerka in članica uprave, Deloitte d.o.o.
  • Aleš Avbreht, odvetnik, partner, direktor družbe Avbreht, Zajc in Partnerji o.p., d.o.o.
  • Borut Zajc, odvetnik, partner, prokurist družbe Avbreht, Zajc in Partnerji o.p., d.o.o.

  Pridobite potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornega sveta ali upravnega odbora družbe!

  Pridobite potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornega sveta ali upravnega odbora družbe!

  Kotizacija in prijava

  Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 3971-matična št. plačnika.

  Planet GV 

  Likozarjeva 3
  1000 Ljubljana


  T: 080 33 44
  E: izobrazevanje@planetgv.si

  Lokacija

  Udeleženci lahko v času poteka izobraževanja brezplačno parkirate na parkirišču pri Železniškem muzeju, Parmova 35.