Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb


17., 24. in 31. januar 2017


Planet GV, Likozarjeva 3, LjubljanaPodjetje Planet GV, d. o. o., v skladu s sklepom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja in izvaja program izobraževanja za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb.

Pridružite se že skoraj 400 strokovnjakom, ki so se udeležili našega programa izobraževanja in s tem pridobili potrdilo.
REGISTER PREJEMNIKOV POTRDILA je javno objavljen na naših spletnih straneh.

Cilji izobraževanja

Po končanem usposabljanju boste:

 • suvereno in strokovno izpolnjevali vlogo člana nadzornega sveta
 • suvereno in samozavestno sprejemali odgovornosti članov nadzornega sveta, uprave, upravnega odbora in izvršnih direktorjev
 • uporabljali vzvode organizacijske kulture in etike
 • strokovno pristopili k reševanju finančnih težav v družbi
 • strokovno analizirali letna poročila, vsebino računovodskih izkazov
 • uporabljali notranjo revizijo pri upravljanju ter preprečevali morebitne prevare in gospodarski kriminal

Izobraževanje v treh srečanjih

 
1. srečanje

17. januar 2017

Vloga nadzornega sveta v družbi v finančnih težavah
Kaj mora nadzornik vedeti o sodobnem voditeljstvuVeč.

Vloga nadzornega sveta v družbi v finančnih težavah
Kaj mora nadzornik vedeti o sodobnem voditeljstvu

Predavatelji:
 • Mag. Sandra Anterič, B&L Dobre prakse
 • Bojan Brank, Abena d.o.o.


Podrobnejši program:
Vloga nadzornega sveta v družbi v finančnih težavah (mag. Sandra Anterič)

9.00– 12.00

 • Kakovost poslovanja podjetja
 • Ocenjevanje kakovosti poslovanja podjetja v praksi
 • Prepoznavanje znakov krize v družbi
 • Priporočila pri reševanju in dileme nadzornega sveta ob nastanku znakov krize v družbi.


12.00-12.30 ODMOR


Kaj mora nadzornik vedeti o sodobnem voditeljstvu
(Bojan Brank)

12.30–15.30
 • Komu je zavezan nadzornik – lastnikom ali podjetju
 • Kako zagotoviti optimalno sestavo članov uprave
 • Kompetenčni profil vodilnih managerskih timov
 • Evalvacija managerskega potenciala vodilne ekipe
 • Nabor orodij za preverjanje managerskega potenciala
 • Nabor ukrepov za kakovostno voditeljstvo
 
2. srečanje

24. januar 2017

• Notranja revizija kot ključno orodje korporativnega upravljanja
• Vloga nadzornikov pri preprečevanju prevar in gospodarskega kriminala

Več.

Notranja revizija kot ključno orodje korporativnega upravljanja
• Vloga nadzornikov pri preprečevanju prevar in gospodarskega kriminala
Vloga nadzornega sveta pri strateškem usmerjanju podjetja in izvajanju strateškega načrta
Letno poročilo, vsebina računovodskih izkazov in računovodske pasti, na katere mora biti pozoren nadzornik

Predavatelji:

 • Dr. Yuri Sidorovich, Deloitte d.o.o.
 • Dr. Tina Škerlj, partnerka in poslovna svetovalka
 • Mag. Barbara Žibret Kralj, Deloitte d.o.o.


Podrobnejši program:
Notranja revizija kot ključno orodje korporativnega upravljanja
(Dr. Yuri Sidorovich)

09.00–10.30

 • Neodvisnost notranje revizije – organizacijska umeščenost, linija poročanja, vloga revizijske komisije in vloga upravnega odbora
 • Dodana vrednost notranje revizije – pomembna je vloga svetovanja
 • Kakovost in strokovnost – izkušnje kadrov notranje revizije, prava mera raznolikosti in specializacije
 • Zaupanje – notranja revizija je pomemben del trikotnika »uprava«, »nadzorni svet (revizijska komisija«, »notranja revizija«
 • Model zrelosti notranje revizij – orodje za samoocenjevanje


10.30-10.45 ODMOR

Vloga nadzornikov pri preprečevanju prevar in gospodarskega kriminala (Dr. Yuri Sidorovich)

10.45–12.00

 • Tveganje prevar kot eno izmed tveganj v vsaki družbi
 • Kaj so prevare?
 • Drevo prevar
 • Koncept preprečevanja prevar v primerjavi z odvračanjem od prevar
 • Najpogostejši znaki prevar
 • Najpogostejše kontrole, ki so vzpostavljene z namenom preprečevanja prevar
 • Poslovodske prevare
 • Elementi dobrega sistema za preprečevanje in odkrivanje prevar


12.00-12.30 ODMOR

Vloga nadzornega sveta pri strateškem usmerjanju podjetja in izvajanju strateškega načrta (dr. Tina Škerlj)

12.30 – 13.45
 • Sistem strateškega načrtovanja in izvajanja
 • Strateško pozicioniranje in konkurenčne prednosti podjetij
 • Ključne strategije podjetja (generične, funkcionalne, itd.)
 • Analiza panoge
 • Nadzor, merjenje in preverjanje uresničevanja strategije

13.45-14.00 ODMOR

Letno poročilo, vsebina računovodskih izkazov in računovodske pasti, na katere mora biti pozoren nadzornik (mag. Barbara Žibret Kralj)

14.00 – 16.00
 • Kratka predstavitev obveznih sestavin Letnega poročila
 • Izkaz finančnega položaja
 • Izkaz poslovnega izida
 • Izkaz drugega vseobsegajočega donosa
 • Izkaz denarnih tokov
 • Izkaz sprememb kapitala
 • Uporaba SRS in MSRP
 • Pomembne računovodske usmeritve
 • Pomembna pojasnila in razkritja računovodskih izkazov
 • Posebnosti konsolidiranih računovodskih izkazov
 • Računovodske pasti, na katere mora biti pozoren nadzornik
 
3. srečanje

31. januar 2017

Pravo družb s poudarkom na vlogi nadzornega sveta
Uvajanje enotirnega sistema upravljanja s poudarkom na vlogi upravnega odbora

Več.

Pravo družb s poudarkom na vlogi nadzornega sveta
Uvajanje enotirnega sistema upravljanja s poudarkom na vlogi upravnega odbora
Odgovornost članov nadzornega sveta, uprave, upravnega odbora in izvršnih direktorjev

• Osnove kulture in etike poslovanja ter vloga kodeksov pri upravljanju družb

Predavatelja:
Aleš Avbreht, odvetnik, partner, direktor družbe Avbreht, Zajc in Partnerji o.p., d.o.o.
• Borut Zajc, odvetnik, partner, prokurist družbe Avbreht, Zajc in Partnerji o.p., d.o.o.

Podrobnejši program
9.00-15.30

 • Vrste gospodarskih družb in temeljne razlike med njimi
 • Splošno o delniški družbi (ustanovitev, organi družbe ipd.)
 • Vloga in položaj nadzornega sveta
 • Pristojnosti nadzornega sveta
 • Razmerje nadzornega sveta do skupščine in uprave
 • Poročanje uprave nadzornemu svetu
 • Vloga nadzornega sveta pri sprejemu letnega poročila
 • Vloga nadzornega sveta pri izbiri in nadzoru revizije poslovanja
 • Vloga in naloge komisij nadzornega sveta
 • Uvajanje enotirnega sistema upravljanja delniške družbe s poudarkom na vlogi upravnega odbora
 • Primerjava enotirnega in dvotirnega sistema upravljanja v delniški družbi
 • Vpliv nestrokovnega dela nadzornega sveta ali upravnega odbora na poslovanje in obstoj družbe
 • Odškodninska odgovornost članov nadzornega sveta, uprave in upravnega odbora ter izvršnih direktorjev
 • Odškodninska odgovornost članov nadzornega sveta po ZFPPIPP
 • Odgovornost nadzornega sveta in upravnega odbora v povezanih družbah
 • Osnove kulture in etike poslovanja ter vloga kodeksov

Program traja 24 pedagoških ur in zajema tri srečanja po osem pedagoških ur, vsakič od 9. do 16. ure. Vanj so vključene obvezne vsebine, ki jih je predpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, dopolnjene pa so s tematikami, ki se predavateljem zdijo tako pomembne, da so jih vključili v program.

Udeleženci izobraževalnega programa, ki bodo prisotni na vseh vsebinskih sklopih bodo po končanem izobraževanju pridobili potrdilo o usposobljenosti za člane nadzornih svetov. V kolikor udeleženec ne bo opravil izobraževanja v celoti, bo moral za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov opraviti izpit iz vsebinskih sklopov, na katerih ni bil prisoten ali opraviti manjkajoče obveznosti v naslednjih izobraževanjih.

Sodelujoči predavatelji

 
Mag. Sandra Anterič

B&L Dobre prakse

Mag. Sandra Anterič, magistra ekonomije in članica večih nadzornih svetov družb različnih dejavnosti.Več.

Mag. Sandra Anterič,
magistra ekonomije z bogatimi izkušnjami s področjabančništva v praksi, zlasti pri poslovanju banke s podjetji in članica večihnadzornih svetov družb različnih dejavnosti.

 
Bojan Brank

Abena, d.o.o.

Bojan Brank, poslovni svetovalec, trener poslovnih veščin in coach, Abena, d.o.o.

Več.

Bojan Brank je od leta 2009 zaposlen v lastnem podjetju Abena, d. o. o. V istem letu je bil imenovan za člana nadzornih svetov Luke Koper in Slovenskih železnic. Pred tem je bil vseh 18 let generalni direktor podjetja DHL International/DHL Ekspres. Aktivno je sodeloval v različnih managerskih združenjih (Združenje Manager, Klub managerjev Ljubljana, Socius) ter pri soustanoviteljstvu ameriške gospodarske zbornice (1998–2003) AmCham Slovenija. V zadnjih desetih letih zaposlitve v sistemu DHL je sodeloval v obsežnem internem izobraževanju, tudi iz coachinga in mentorstva ter deloval kot coach in mentor članov management timov na koorporativni ravni. Od leta 2010 je mentor članom mreže podjetništva CEED Slovenija.

 
dr. Yuri Sidorovich

Deloitte Slovenija

Dr. Yuri Sidorovich, odgovorni partner za revizijo in upravljanje s tveganji za jadransko regijo ter odgovorni partner Deloitta v Sloveniji.

 
dr. Tina Škerlj

Samostojna poslovna svetovalka

Dr. Tina Škerlj, partnerka in poslovna svetovalka.

 
Mag. Barbara Žibret Kralj

Deloitte Slovenija

Mag. Barbara Žibret Kralj, partnerka in članica uprave, Deloitte d.o.o.

 
Aleš Avbreht

Avbreht, Zajc in Partnerji o.p., d.o.o.

Aleš Avbreht, odvetnik, partner, direktor družbe Avbreht, Zajc in Partnerji o.p., d.o.o.

Aleš Avbreht je pred začetkom odvetniške kariere izkušnje pridobival v gospodarstvu kot samostojni pravni svetovalec - pomočnik glavnega direktorja za gospodarsko pravo. Prav tako je izkušnje pridobival v sodstvu. Aktiven je zlasti na področju gospodarskega prava, prava javnega naročanja ter na področju javno – zasebnega partnerstva. Vodil je številne zahtevne postopke združitev in statusnih preoblikovanj gospodarskih družb. Na strokovnih dogodkih redno sodeluje kot predavatelj.

 
Borut Zajc

Avbreht, Zajc in Partnerji o.p., d.o.o.

Borut Zajc, odvetnik, partner, prokurist družbe Avbreht, Zajc in Partnerji o.p., d.o.o.

Borut Zajc je kariero začel kot samostojni pravni svetovalec v večji gospodarski družbi. Ima dvajset let izkušen na različnih pravnih področjih. Poudarjeno se ukvarja s svetovanjem gospodarskim družbam in drugim pravnim osebam ter vodilnim kadrom takšnih subjektov. Sodeloval je v več skrbnih pregledih družb Je avtor oz. soavtor petih strokovnih knjig in priročnikov in več kot 100 strokovnih člankov.

Odzivi naših udeležencev

»Izobraževanje za nadzornike ni le suhoparno naštevanje nalog, ki jih morajo poznati in opravljati nadzorniki ali člani uprav. Skozi nazorne primere iz svojih izkušenj so nam predavatelji osvetlili različne vidike delovanja članov nadzornih svetov in uprav, s stalnim poudarkom na znanju, profesionalnosti in moralni integriteti. Izobraževanje, na katerem ne boste spali, ampak aktivno sodelovali!« Tomaž Fatur, direktor za strategijo in razvoj, Solvera Lynx d.d.
»Ključna prednost izobraževanja za nadzornike so izkušeni predavatelji. Tudi če ti je večina tematike že dobro znana, je vedno dobrodošlo znanje osvežiti in ga nadgraditi s praktičnimi izkušnjami drugih strokovnjakov. Pomemben poudarek je skozi celotno izobraževanje za člane upravnih odborov in nadzornike dan poslanstvu in pristojnostim nadzorniške funkcije, kar je predvsem dobrodošlo za kandidate, ki se s to funkcijo še niso srečali.« Blaž Šterk, prokurist, Interenergo

»Moje delovne izkušnje so bogate. Od strojne industrije, občinske uprave, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do energetike. Povsod sem delal na področju, razvoja, načrtovanja, izvedbe investicij in proizvodnje. V tem času sem bil tudi v Nadzornih odborih dveh družb. V zadnjem obdobju sem se odločil potrditi standardna znanja za nadzornike tudi na uradnem usposabljanju za člane upravnih odborov družb in pridobim ustrezno potrdilo za nadzornike. Zakaj sem se odločil za Planet GV. Tu so predavatelji in teme povezane z realnostjo nadzornika. Ni le branje in naštevanje zakonov. Slišal sem usmeritve, opozorila, navodila in skrivnosti izkušenih predavateljev "iz prakse" vem kaj me čaka in kaj je moja naloga. Vesel sem, da sem se odločil prav.« Janez Lipec, Energetika Ljubljana


»Teme na izobraževanju nadzornikov so bile dobro selekcionirane. Predavatelji so udeležencem teorijo predavali na podlagi primerov iz prakse. Med predavatelji in udeleženci je bila odprta komunikacija, kar je bila dodana vrednost za vse udeležence. Gradivo s prezentacijami, ki ga je dobil vsak udeleženec, je bilo sistematično urejeno in dovolj informativno.« Peter Merc, odvetnik, Lemur Legal


»Spomladi 2016 sem se udeležil Izobraževanja za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb. Pravzaprav nisem potreboval potrdila za nadzornike ali izpit za člane nadzornih svetov, pač pa specialna znanja s področja upravljavskih procesov v našem okolju, ki jih je sicer strnjeno težko pridobiti. Ko sem pregledal različne programe usposabljanj za člane upravnih odborov družb, sem se odločil za program Planeta GV. Pritegnile so me dobro izbrane vsebine, izvrsten tim predavateljev in korektni odgovori organizatorjev na moja dodatna vprašanja. Tudi urnik in prilagojenost terminov udeležencem sta mi ustrezala. Po zaključenem tečaju za člane nadzornih svetov lahko rečem, da je bila izbira pravilna. Predavatelji so presegli pričakovanja, skupina udeležencev je bila aktivna, zato so bile debate strokovne in koristne. Organizatorji so vrhunsko opravili svoj del posla. Priporočam!« Prof. dr. Tomaž Kern, redni profesor, Fakulteta za organizacijske vede


»Na tečaj za člane nadzornih svetov sem po pravici povedano sprva gledal kot na enega od formalnih korakov do izvajanja funkcije. Kaj kmalu sem ugotovil, da temu ni tako ter da izobraževanje nadzornikov na strnjen in strukturiran način prinaša jasno uporabno vrednost vsakemu, ki je dejaven v korporativnem upravljanju. Za mene osebno so bili najbolj koristni številni primeri iz prakse in konkretne usmeritve, kako delovati v različnih situacijah.« Jan Kobler, investitor

Udeleženci izobraževalnega programa, ki bodo prisotni na vseh vsebinskih sklopih bodo po končanem izobraževanju pridobili
potrdilo o usposobljenosti za člane nadzornih svetov.

Udeleženci izobraževalnega programa, ki bodo prisotni na vseh vsebinskih sklopih bodo po končanem izobraževanju pridobili
potrdilo o usposobljenosti za člane nadzornih svetov.

Izobraževanje je obvezno za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb, ki jih imenuje vlada!

Vodenje družbe je osebna odgovornost članov nadzornih svetov in upravnih odborov ter vodij. Ravno zato morate imeti za učinkovito in odgovorno vodenje družb široko pravno in finančno znanje, poznati zakonodajo, znati ocenjevati poslovne priložnosti, partnerje in konkurente, se odzivati na težave v podjetju in jih preprečevati. Tako obširnega znanja ne uspemo pridobiti s formalno izobrazbo, ampak le v usmerjenih izobraževalnih programih, ki so namenjeni sedanjim in bodočim nadzornikom - članom nadzornih svetov ali upravnih odborov. V usposabljanje za člane nadzornih svetov smo k sodelovanju povabili ugledne strokovnjake za posamezna področja, ki jih mora član nadzornega sveta ali upravnega odbora poznati. Usposabljanje za nadzornike so-ustvarjajo strokovnjaki s praktičnimi izkušnjami, ki vam bodo posredovali najnovejša spoznanja in obilico praktičnih primerov ter kompetentno odgovarjali na vaša vprašanja.

Poleg izbranih uglednih in uveljavljenih strokovnjakov, ki bodo z vami na usposabljanju za člane nadzornih svetov delili svoja znanja in izkušenje, pri izvajanju programa sodelujemo z največjo mednarodno svetovalno družbo na svetu Deloitte, ki deluje na strokovnih področjih kot so revizija, davčno svetovanje, poslovno svetovanje, obvladovanje tveganj in finančno svetovanje. Deloitte je globalna družba, ki zaposluje več kot 200.000 vrhunskih strokovnjakov v 150 državah in zagotavlja storitve več kot 80 odstotkom največjih svetovnih podjetij.

Prijava za članstvo v nadzornem svetu državnih družb,
kakšne nadzornike potrebujemo
in priročnik o položaju nadzornega sveta in članov nadzornega sveta družb Slovenskega državnega holdinga (SDH)

Prijava za članstvo v nadzornem svetu državnih družb

Slovenski državni holding je prevzel vse naloge in obveznosti Slovenske odškodninske družbe in s tem tudi vodenje evidence potencialnih kandidatov za člane v nadzornih svetih družb, ki jih ima v upravljanju. Kandidati se lahko še naprej prijavijo na veljaven javni poziv Slovenske odškodninske družbe v nadaljevanju.
Slovenska odškodninska družba je objavila Javni poziv Slovenske odškodninske družbe, d. d., zainteresiranim strokovnjakom in posameznikom, da posredujejo svojo prijavo v evidenco potencialnih kandidatov za člana v organih nadzora v družbah v lasti Slovenske odškodninske družbe, d. d. in/ali v delni ali celotni lasti države.
Javni poziv je odprt za nedoločen čas, prijavi se lahko vsak strokovnjak, ki meni, da izpolnjuje kriterije za strokovno in odgovorno delo v nadzorih svetih gospodarskih družb v posredni in neposredni lasti Republike Slovenije.
Slovenski državni holding poziva kandidate, ki so svoje prijave že posredovali v evidenco Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS, da jih ažurirajo glede na določbe novega Pravilnika o pogojih, postopkih in merilih z vrednotenjem za ugotavljanje primernosti kandidatov za člane organov nadzora gospodarskih družb, v katerih imata Slovenski državni holding in/ali Republika Slovenija kapitalsko naložbo z dne 22. 5. 2013 ter priložijo morebitne ažurirane priloge.
Postopek selekcije kandidatov za člane nadzornih svetov je sestavljen iz postopka akreditacije – nabora primernih kandidatov za člane NS in postopka nominacije - določanja ožjega izbora kandidatov za člane organov nadzora posamezne družbe glede na specifičnost njihove strokovne kvalifikacije, ciljni profil nadzornega sveta in potrebe posamezne gospodarske družbe.

O Kadrovski komisiji
Kadrovska komisija (v nadaljevanju: KK) je posvetovalno telo uprave Slovenskega državnega holdinga (v nadaljevanju: uprava SDH), ki na podlagi Zakona o slovenske državnem holdingu (ZSDH-1, Uradni list RS; št. 25/2014) opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije.

Naloge komisije
Naloge kadrovske komisije so izvedba akreditacijskih in nominacijskih postopkov za kandidate za člane nadzornih svetov gospodarskih družb, kjer imata RS in SDH naložbe. Najpomembnejši pravni akt za delo komisije so Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za vrednotenje, ugotavljanje primernosti in selekcioniranje potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države, Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in Kodeks upravljanja javnih delniških družb.
Kadrovska komisija svoje delo opravlja skladno s Poslovnikom o delu kadrovske komisije uprave Slovenske odškodninske družbe, d. d.

Člani Kadrovske komisije
Luka Gaberščik, predsednik, Brigita Vončina, članica in Jagoda Vitez, članica.

Več informacij na http://www.sdh.si/sl-si/nadzorniki

Vir: Slovenski državni holding, d. d.

Kakšne nadzornike potrebujemo

Eden od ključnih lastniških vzvodov korporativnega upravljanja je pravica in dolžnost lastnikov, da v nadzorne organe družb imenuje neodvisne in strokovne osebe, ki odgovorno nadzirajo delo uprav družb in sodelujejo z upravami pri upravljanju teh družb.
Člani organov nadzora morajo izpolnjevati dve vrsti pogojev: pogoje, ki jih predpisuje ZSDH-1 in splošne pogoje. Pogoji, ki jih določa zakon (21. člen ZSDH-1) so:

 • osebna integriteta in poslovna etičnost,
 • poslovna uspešnost in ugled,
 • izobrazba,
 • delovne izkušnje,
 • celovito poslovno in drugo ustrezno znanje,
 • poznavanje pravic in obveznosti člana nadzornega sveta,
 • da pri svojem delu upoštevajo dolgoročni interes družbe,
 • da so časovno razpoložljivi,
 • so časovno razpoložljivi med opravljanjem funkcije,
 • niso ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezani z družbo ali njeno upravo in
 • nimajo potencialnih konfliktov interesov.

Poleg zakonsko določenih pogojev morajo imeti člani organov nadzora tudi potrebna znanja in sposobnosti, kot so strokovna kompetentnost, poslovna kredibilnost, finančna in strateška znanja, poznavanje osnov upravljanja podjetij, timska usmerjenost, razumevanje poslovne kulture in zavezanost k spoštovanju načel poslovne etike. Člani organov nadzora morajo imeti potrebne poslovne izkušnje in poslovno zrelost, da lahko presojajo o globalnih poslovnih trendih in priložnostih, koristih in tveganjih, ki jim je izpostavljena družba, o poslovnem ciklu in modelu družbe, o strateških usmeritvah in poslovnih politikah družbe ter sposobnost neodvisnega presojanja v dobro družbe. Člani organov nadzora morajo biti sposobni odločati o izbiri vodstva družb ter usmerjati in vrednotiti delo vodstvenih menedžerjev (uprav).


Pristojnost Slovenskega državnega holdinga je tudi skrb za heterogeno sestavo nadzornih svetov in zagotavljanje kakovostnega nadzora nad delom nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države.

Več si lahko preberete na http://www.sdh.si/sl-si/nadzorniki/kaksne-nadzornike-potrebujemo

Vir: Slovenski državni holding, d d.

Priročnik o položaju nadzornega sveta in članov nadzornega sveta družb

Odgovorni, učinkoviti in strokovni nadzorni sveti so zelo pomembni faktorji uspeha upravljanja. Zato na SDH pričakujejo stalno izobraževanje in izpopolnjevanje vseh nadzornikov družb v katerih ima SDH in/ali Republika Slovenija svoj delež. Skladno z ZSDH-1 morajo imeti člani nadzornih svetov primerna znanja in kompetence s področja financ, korporativnega upravljanja, upravljanja obveznosti in premoženja ter korporacijskega prava.

V ta namen je SDH pripravil Priročnik o položaju nadzornega sveta in članov nadzornega sveta družb, katerega namen je članom nadzornih svetov družb v katerih ima delež SDH in/ali Republika Slovenija podati zgoščeno informacijo o pravnem položaju nadzornega sveta kot organa družbe ter o pravnem položaju posameznih članov nadzornega sveta pri opravljanju funkcije, kot je to urejeno v Zakonu o gospodarskih družbah, Zakonu o Slovenskem državnem holdingu, drugih zakonih in predpisih ter v aktih upravljanja naložb Republike Slovenije.

Priročnik je namenjen članom nadzornih svetov družb, v katerih ima delež SDH in/ali Republika Slovenija in njihovih podrejenih družb.

Priročnik je zgolj informativne narave ter ima namen opozoriti na posamezne bistvene naloge in odgovornosti nadzornih svetov, zato člani nadzornih svetov pri svojem delu ne morejo neposredno uporabljati te informacije, temveč morajo neposredno uporabljati veljavne zakone, druge predpise, kodekse in druge dokumente, sprejete na njihovi podlagi ne glede na to, ali se nanje ta informacija sklicuje ali ne oziroma ne glede na to kako se nanje sklicuje.

Priročnik o položaju nadzornega sveta in članov nadzornega sveta družb

Več na http://www.sdh.si/sl-si/nadzorniki/prirocnik-za-clane-nadzornih-svetov

Vir: Slovenski državni holding, d. d.

Pridobite potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornega sveta ali upravnega odbora družbe!

Pridobite potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornega sveta ali upravnega odbora družbe!


Zanimive in uporabne vsebine za člane nadzornih svetov
ali upravnih odborov družb


Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Kodeks je naslovljen na družbe s kapitalsko naložbo države. Uporabljajo naj ga tudi odvisne družbe v skupini, v kateri ima položaj obvladujoče družbe družba s kapitalsko naložbo države.
Kodeks vsebuje načela in priporočila dobre prakse za korporativno upravljanje družb s kapitalsko naložbo države. Nekatera priporočila so skupna in se nanašajo na vse družbe s kapitalsko naložbo države. Del priporočil se nanaša na družbe s specifično pravnoorganizacijsko obliko, velikostjo, lastniško strukturo oziroma na družbe izdajateljice vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Kodeks dopolnjuje zakonsko ureditev. Njegova priporočila naj bi ustrezala večini družb, na katera so naslovljena.

KODEKS - SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, marec 2016

Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje je sistem strukturno in postopkovno opredeljenih odnosov med različnimi udeleženci v družbi. Med upravo, delničarji in nadzornim svetom ter ostalimi organi družbe je vzpostavljeno določeno razmerje in skupek postopkov in medsebojnih odgovornosti. Vzporedno s tem zagotavlja tudi strukturo, preko katere se oblikujejo cilji družbe in načini za doseganje teh ciljev ter nadzorovanje poslovanja. Korporativno upravljanje je torej sistem, v okviru katerega se oblikujejo cilji in načrtuje pot k dolgoročni uspešnosti družbe. Institucionalni vlagatelji prepoznavajo dobro prakso korporativnega upravljanja kot instrument, ki zvišuje dolgoročno vrednost družbe.

Okvir korporativnega upravljanja je določen s kombinacijo zakonodaje, predpisov, kodeksov in priporočil dobre prakse. Kako pomembni so posamezni elementi tega okvirja je odvisno od pravnega sistema. Kodeksi upravljanja so prostovoljni in velja, da jih družbe spoštujejo po lastni presoji. Vendar pa v tem primeru navadno vstopi v veljavo obveza, da s pristopom h kodeksu upravljanja tega družba tudi spoštuje (načelo "spoštuj ali pojasni").

Več.....

Vir: ZNS - Združenje nadzornikov Slovenije

Prihodnost korporativnega upravljanja

Deloittov okvir korporativnega upravljanja
Kdor se ukvarja s tematiko korporativnega upravljanja, ve, da so to precej dinamični časi. V zadnjih desetih letih je izšla kopica člankov in poročil o različnih aspektih korporativnega upravljana, kot so vloga uprave, prejemki direktorjev, nadzor nad strategijo itd., kljub dognanjem pa nadzorniki po vsem svetu še vedno poskušajo odgovoriti na marsikatero temeljno vprašanje, med drugim: Kakšna je vloga nadzornega sveta pri programu korporativnega upravljanja podjetja? In kaj natančno bi morali početi pri nadzoru kritičnih področji, kot so tveganja in strategija? Več o tem lahko preberete tukaj.

Vir: Deloitte


Ustvarjanje kulture stalnih izboljšav

Kulturni premiki v dobi disruptivnih sprememb

Eden poglavitnih dejavnikov, če ne kar najpomembnejši, ki vpliva na uresničitev iniciativ za dolgoročno neprekinjene izboljšave, je prav korenita sprememba načina upravljanja in izvajanja poslovanja. Vzpostavitev učinkovite kulture stalnih izboljšav se ne nanaša le na vseobsegajoče izboljšave procesov, ki so sicer nedvomno izvrstna začetna točka in podjetjem lahko prinesejo konkretne koristi, temveč je bolj potrebna za doseganje dolgotrajnih rezultatov in nenehnih izboljšav v vseh porah organizacije. Šele tedaj lahko pride do dejanskih, bistvenih sprememb, ki lahko prinesejo priložnosti, vredne več milijonov evrov.
Celoten prispevek lahko preberete na tej povezavi.

Vir: Deloitte

Korporativno upravljanje in zaupanje investitorjev

Global Public Policy Committee (GPPC) je mednarodni forum, ki ga sestavlja šest največjih revizijsko-svetovalnih mrež na svetu. Organizacija je bila ustanovljena z namenom aktivnega in konstruktivnega sodelovanja pri oblikovanju svetovne politike, ki bo v podporo javnem interesu. Kot dolgoletni in izkušeni revizorji in svetovalci gospodarskim družbam se zavedamo, da je učinkovito korporativno upravljanje tesno povezano z odgovornim računovodskim poročanjem ter da kapitalski trgi delujejo bolje v jasno urejenih korporativnih zakonodajah ter ob izvajanju primernih ukrepov na strani gospodarskih družb. Ste se kdaj vprašali, kako lahko po najboljših močeh prispevate k zagotavljanju učinkovitega upravljanja družb?

Korporativno upravljanje nedvomno najbolje deluje v pravno in regulatorno urejenih okoljih, ki poudarjajo pomen javnega zaupanja, transparentnosti in pravičnosti, kar ni pa edini pogoj za učinkovitost. Podatki naših družb članic po vsem svetu kažejo, da so ključne sestavine dobrega korporativnega upravljanja naslednje:

 • učinkovit nadzorni svet
 • neodvisna revizijska komisija
 • obsežno in razumljivo poročanje ter razkritja, in sicer tako na strani družbe kot uprave in nadzornega sveta
 • objektivna zunanja revizija
 • obveščeni in angažirani lastniki.

  Vir: Deloitte

Kotizacija in prijava

Prijavite se zdaj, najkasneje pa do 11. januarja 2017. Prijavo pošljite po pošti, faksu, e-pošti ali spletu.
Skrajni rok za morebitno odpoved je štiri dni pred začetkom izobraževalnega programa. Odpoved mora biti pisna.

Pri kasnejši odjavi vam bomo zaračunali administrativne stroške, kot so zapisani v Splošnih pogojih poslovanja podjetja Planet GV.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku.
Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d., Ljubljana),
sklic na št. 004092-matična št. plačnika.


Lokacija

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si