Novosti izvršbe in zavarovanja za upnike – s predstavitvijo zadnjih Novel ZIZ-J in ZIZ-K


26. januar 2016

Od 9. do 13. ure


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Zadnja, že enajsta novela Zakona o izvršbi in zavarovanju, ZIZ-K!

4. avgusta 2015 je pričela veljati zadnja, že enajsta novela Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki vsebuje predvsem spremembe in dopolnitve izvršbe na denarno terjatev in izvršbe na plačo. S prejšnjo novelo ZIZ-J, ki je pričela veljati 30. julija 2014, so bile spremenjene in dopolnjene številne določbe zakona, predvsem z namenom pospešitve in hitrejšega zaključka izvršilnih postopkov, izboljšanja ureditve izvršbe na nepremičnine ter izvršbe na plačo, upravne izplačilne prepovedi in sprememb pri omejitvah in izvzetjih iz izvršbe.

Poleg tega sta bili v letu 2014 sprejeti tudi dve odločbi Ustavnega sodišča RS št. U-I-286/12 in št. U.I-148/13, ki sta razveljavili določbe ZIZ v delu ureditve predhodnih odredb (1. točka prvega odstavka 258. člena ZIZ) in ureditve izvršbe na podlagi priložene menice (šesti odstavek 45. člena, četrti odstavek 46. člena, tretji odstavek 138. člena ter drugi odstavek 150. člena ZIZ).

Upnikom se pogosto postavljajo vprašanja:

 • Kako poteka postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino in kako se pripravim na vložitev predloga za izvršbo?
 • Kakšna so osnovne razlike izvršbe na podlagi verodostojne listine in na podlagi izvršilnega naslova?
 • Kam moram vedeti o izvršilnih stroških?
 • Kaj storim v primeru vloženega ugovora dolžnika, še posebej, če je dolžnik ugovor vložil zgolj z namenom zavlačevanja postopka? Kako lahko svojo terjatev zavarujem?
 • Dolžnik je plačal glavnico po izdanem sklepu o izvršbi. Kaj moram storiti?
 • Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine je pravnomočen, vendar dolžnik nima premoženja. Ali lahko še kaj storim?
 • Kako in v katerem primeru lahko sam opravim poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju?
 • Ali lahko med izvršilnim postopkom dodajam izvršilna sredstva in kako to storim?
 • Na kaj moram biti še posebej pozoren, če je moj dolžnik fizična oseba? Kako pa ravnam v primeru, da je dolžnik samostojni podjetnik (s.p.) in je bil izbrisan iz Poslovnega registra?
 • Kaj mi prinaša zavarovanje s predhodno odredbo in kdaj lahko vložil tak predlog?
 • Kako uspešno vložim predlog za zavarovanje z začasno odredbo?
 • Kakšna je razlika med predhodnimi in začasnimi odredbami?

Pridite na seminar in pridobite vse odgovore na vaša vprašanja!

Na seminarju bodo predstavljene tudi tiste bistvene novosti,
ki vplivajo na položaj upnika in njegove terjatve ter aktualna sodna praksa zadnjih let.

Na seminarju bodo predstavljene tudi tiste bistvene novosti,
ki vplivajo na položaj upnika in njegove terjatve ter aktualna sodna praksa zadnjih let.

Program

 1. Prikaz izvršilnega postopka s predstavitvijo novosti iz novel ZIZ-J in ZIZ-K
 2. Izvršba na premičnine (spremembe in novosti…)
 3. Izvršba na denarno terjatev (spremembe glede omejitve in izvzetja prejemkov iz izvršbe – nove omejitve in izvzetja v noveli ZIZ-K),
 4. Izvršba na plačo in druge stalne prejemke ( prednostni sklepi - po novem ima preživnina prednost, spremembe glede obsega izvršbe na plačo - natančneje določeni prejemki, ki so lahko predmet izvršbe, dopolnjena ureditev upravno izplačilne prepovedi, odgovornost delodajalca za izvršitev sklepa, spremembe glede ustavitve izvršbe…)
 5. Izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet (spremembe glede načina poplačila terjatev, nova določba glede pravice banke do nadomestila za izvršitev sklepa o izvršbi…)
 6. Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje (spremembe in dopolnitve postopka)
 7. Izvršba na nepremičnine (prodaja nepremičnine kot celote, spremembe pri izvršbi na nepremičnino, obremenjeno z zemljiškim dolgom, spremembe pri prodaji in načinu prodaje nepremičnin, spremembe glede poplačila…)
 8. Zavarovanje terjatev (nova zastavna pravica na poslovnem deležu, spremembe pri ureditvi predhodnih odredb – odločba Ustavnega sodišča)

Na seminarju prejmete tudi knjigo!

ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU Z NOVELAMA ZIZ-J IN ZIZ-K

Neuradno prečiščeno besedilo

Knjiga vsebuje neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju z novelo ZIZ-J, ki je pričela veljati 30. julija 2014, z vključenimi nedavnimi odločbami Ustavnega sodišča RS in zadnjo novelo ZIZ-K, ki je pričela veljati 4. avgusta 2015.

V uvodnih pojasnilih avtorice Dide Volk so predstavljene in obrazložene vse spremembe in dopolnitve iz novele ZIZ-J in ZIZ-K ter odločb Ustavnega sodišča RS.

Seznanite se z vsemi novostmi na seminarju s knjigo Zakon o izvršbi in zavarovanju z novelama ZIZ-J IN ZIZ-K!

Seznanite se z vsemi novostmi na seminarju s knjigo Zakon o izvršbi in zavarovanju z novelama ZIZ-J IN ZIZ-K!

Predavateljica

 
Dida Volk

Sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani

Je strokovnjakinja za izvršilno pravo in avtorica številnih del s področja aktualne zakonodaje. Predava tudi na seminarjih in delavnicah, predvsem s področja izvršilnega prava, zavarovanja terjatev, pogodbenega in insolventnega prava ter prava nepremičnin.

Kotizacija in prijava

Na seminarju bo predstavljena tudi aktualna sodna praksa.

Na seminarju bo predstavljena tudi aktualna sodna praksa.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 3961 matična št. plačnika.

Lokacija

Planet GV 

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si

Udeleženci seminarja lahko brezplačno parkirate na Parmovi 35, pri Železniškem muzeju.