Priprave na opravljanje strokovnega izpita za opravljanje funkcije (stečajnega) upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije


19. in 22. OKT., 2. in 5. NOV.

od 13:00 do 18:30


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Jesensko izobraževanje priprave na opravljanje izpita za opravljanje funkcije (stečajnega) upravitelja

Po uspešnih preteklih izvedbah ponovno razpisujemo priprave na izpit za stečajnega upravitelja. Program priprav na izpit smo prenovili in vsebinsko dopolnili, da udeleženci resnično pridobijo čim več uporabnih informacij za sam izpit in opravljanje funkcije upravitelja.

Izpit za opravljanje funkcije (stečajnega) upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije zahteva mnogo priprav, znanja in izkušenj, ki se navezujejo na različna področja. Skozi program bodo strokovni predavatelji in poznavalci različnih področij predstavili informacije, ki bodo pripomogle k uspešnemu opravljanju izpita in opravljanje funkcije upravitelja.

V štirih srečanjih, ki zajemajo skupaj 25 učnih ur, bomo obravnavali temeljna področja, ki se navezujejo na izpit. Predavatelji vam bodo predstavili naslednje tematike:

 • gospodarsko statusno pravo,
 • organizacijsko pravne oblike gospodarskih subjektov,
 • stvarno in zemljiškoknjižno pravo,
 • postopek prisilne poravnave, stečaj in prisilna likvidacija,
 • izvršilni postopek,
 • ekonomika podjetja,
 • slovenski računovodski standardi,
 • poslovne finance,
 • obligacijska razmerja.

Prepričani smo, da so predavatelji z bogatimi izkušnjami in strokovnim znanjem, izbrane teme, praktični pristop, možnost neformalne izmenjave mnenj in odgovori na vprašanja dobri razlogi za vašo udeležbo na pripravah na izpit ali zgolj za osvežitev vašega znanja.

Se želite učinkovito pripraviti na zahteven izpit in postati (stečajni) upravitelji?

Potem ne zamudite priložnosti in se prijavite že sedaj! Število mest je omejeno, prednost bodo imeli tisti, ki se bodo prijavili prej.

Se želite učinkovito pripraviti na zahteven izpit in postati (stečajni) upravitelji?

Potem ne zamudite priložnosti in se prijavite že sedaj! Število mest je omejeno, prednost bodo imeli tisti, ki se bodo prijavili prej.

Program

 
1. SREČANJE

19. oktober

Predavatelja:

 • doc. dr. Renato Vrenčur, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru
 • prof. dr. Miha Juhart, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani


Stvarno pravo

 • Temeljna načela in temeljni pojmi stvarnega prava
 • Posest
 • Pridobitev in prenehanje stvarnih pravic (lastninska pravica, zastavna pravica, zemljiški dolg, stavbnapravica, služnosti, stvarno breme)
 • Fiduciarna zavarovanja (prenos lastninske pravice v zavarovanje, odstop terjatve v zavarovanje)
 • Pridržek lastninske pravice
 • Večosebna lastninska razmerja

Zemljiškoknjižno pravo

 • Temeljna načela in temeljni pojmi zemljiškoknjižnega prava
 • Razmerje med zemljiško knjigo in katastrom
 • Vrste zemljiškoknjižnih vpisov (vknjižbe, predznambe, zaznambe, plombe, poočitve)
 • Zemljiškoknjižni postopek
 • Posebni zemljiškoknjižni postopki
 • Uvedba polne informatizacije pri zemljiškoknjižnem poslovanju

Predavatelj: doc. dr. Renato Vrenčur, Pravnafakulteta, Univerza v Mariboru

Gospodarsko statusno pravo

1. Skupne statusno pravne značilnosti gospodarskih subjektov

 • Vrste gospodarskih subjektov: tipologija, majhne, srednje invelike družbe
 • Firma: pojem, sestavina, varstvo
 • Sedež: pojem, sprememba
 • Dejavnost: pojem, razmejitev nasproti drugim poslom in funkcijam, prekoračenje dejavnosti, dejavnost v času stečaja in prisilne poravnave
 • Pravna osebnost: pojem, nastanek in prenehanje
 • Odgovornost za obveznosti
 • Zastopanje in predstavljanje: pojem, vrste, učinki, prekoračenje pooblastil
 • Sodni register: pojem, načela, vrste vpisov, podatki, ki se vpisujejo, postopek
 • Poslovne knjige po Zakonu o gospodarskih družbah
 • Poslovna skrivnost, konkurenčna prepoved

2. Organizacijsko pravne oblike gospodarskih subjektov

 • Samostojni podjetnik posameznik: pojem, pridobitev in prenehanje statusa, posebnosti
 • Družba z neomejeno odgovornostjo: ustanovitev, razmerja med družbeniki, razmerja nasproti tretjim osebam, spremembe v sestavi družbenikov, prenehanje
 • Komanditna družba: pojem, razlike nasproti d. n. o.
 • Tiha družba
 • Delniška družba
 • Posebnosti komanditne delniške družbe
 • Družba z omejeno odgovornostjo
 • Pojem, pravna osebnost, odgovornost za obveznosti
 • Osnovni kapital, osnovni vložki, poslovni deleži
 • Pravice in obveznosti družbenikov in upravljanje družbe
 • Enoosebna d. o. o.
 • Prenehanje družbe
 • Povezane družbe: pojem, vrste, vodenje in odgovornost obvladujoče družbe, zavarovanje družbe in upnikov
 • Gospodarsko interesno združenje: pojem, ustanovitev, dejavnost, odgovornost
 • Zadruge: pojem, ustanovitev, članstvo, upravljanje, premoženje, odgovornost, prenehanje, poslovanje, revizija

Predavatelj: prof. dr. Miha Juhart, Pravnafakulteta, Univerza v Ljubljani

 
2. SREČANJE

22. oktober

Predavateljica:

 • Mojca Breznik, odvetnica in upraviteljica

Obligacijska razmerja

 • Temeljna načela
 • Predpostavke za sklenitev veljavne pogodbe (soglasje volj, nastanek pogodbe, pogajanja, vrste in oblike pogodbe, podlaga pogodbe, napake volje, oblika pogodbe zastopanje, neveljavnosti – ničnost in izpodbojnost pogodbe)
 • Dvostranske pogodbe
 • Spremenjene okoliščine
 • Nezmožnost izpolnitve
 • Čezmerno prikrajšanje
 • Splošni pogoji pogodbe
 • Povzročitev škode (splošna načela, krivdna odgovornost, odgovornost za drugega, odgovornost za delavce, nevarne stvari in dejavnosti, povrnitev škode)
 • Vrednostni papirji (pojem, vrste, razpolaganje)
 • Učinki obveznosti (povračilo škode – splošno, pogodbena kazen, izpodbijanje dolžnikovih dejanj)
 • Prenehanje obveznosti (izpolnitev, zamuda, drugi načini, novacija, zastaranje)
 • Vrste obveznosti (denarne obveznosti, deljive obveznosti, solidarne obveznosti)
 • Prodajna pogodba (splošno, sestavine pogodbe, obveznosti prodajalca in pravice kupca, garancija, pravne napake, obveznosti kupca, hramba blaga, povrnitev škode po razdrtju prodaje)
 • Licenčna pogodba
 • Zakupna (najemna) pogodba
 • Podjemna pogodba (splošno, nadzor, sklenitev po licitaciji, prevzemnikove obveznosti, odgovornost za napake, obveznosti naročnika, nevarnost, zastavna pravica)
 • Skladiščna pogodba (splošno, skladiščnica)
 • Poroštvo
 • Nakazilo
 • Pogodba o vodenju transakcijskega računa

Insolventno pravo in vloga upravitelja

Vloga upravitelja

 • Stečaj banke
 • Stečaj zavarovalnice
 • Stečaj plačilnega sistema
 • Stečaj borznoposredniške družbe
 • Stečaj klirinško-depotne družbe
 • Stečaj družbe za upravljanje
 
3. SREČANJE

2. november

Predavatelji:

 • dr. Mile Dolenc, vrhovni sodnik svetnik, Vrhovno sodišče RS
 • dr. Miodrag Đorđević, vrhovni sodnik svetnik, Vrhovno sodišče RS
 • Dida Volk, sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani


Ureditev prisilne poravnave

Predavatelj: dr. Mile Dolenc, vrhovni sodnik svetnik, Vrhovno sodišče RS

Stečajna ureditev (s poudarkom na izpodbijanju pravnih dejanj)

Predavatelj: dr. Miodrag Đorđević, vrhovni sodnik svetnik, Vrhovno sodišče RS

Izvršilni postopek

 • Temeljne določbe
 • Predlog za izvršbo
 • Ugovor tretjega
 • Nasprotna izvršba
 • Odlog in ustavitev izvršbe
 • Izvršba za izterjavo denarne terjatve
 • Izvršba na denarno terjatev dolžnika
 • Izvršba za uveljavitev nedenarne terjatve
 • Zavarovanje

Predavateljica: Dida Volk, sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani

 
4. SREČANJE

5. november

Predavatej:

 • dr. Branko Mayr, ABC Revizija


Ekonomika podjetja

Namen: Obvladati temeljni ekonomski pojmovnikv zvezi s podjetji, njihovim knjigovodstvom in analiziranjem.

Vsebina

 1. Cilji delovanja, opredelitevizvajalnih, odločevalnih in informacijskih funkcij
 2. Prvine poslovnega procesa: delovnasredstva, predmeti dela, angažirane storitve, zaposleni
  Problemi amortiziranja in vrednotenje porabe predmetov dela in angažiranih storitev/dejanski obračun plač
 3. Stroški/razlika med stroški in izdatki/vrste izvirnih stroškov/razporejanje stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih/vrednotenje proizvodov po polni lastni ceni, zoženi lastni ceni, proizvajalnih stroških in spremenljivih stroških. vpliv obsega dejavnostna znesek stroškov: stalni stroški in spremenljivi stroški/dodatni stroški in njihov pomen
 4. Poslovni izid/prihodki in razlika od prejemkov/odhodki in razlika od stroškov/vrste prihodkov in odhodkov/dobiček in izguba/ načrtovanje poslovnega izida glede na obseg prodaje in znesek prihodkov od prodaje
 5. Sredstva: osnovna sredstva, obratna sredstva, finančne naložbe/stalna in gibljiva sredstva, dolgoročna in kratkoročna sredstva/vrednotenje sredstev/pojem aktivnih časovnih razmejitev
 6. Obveznosti do virov sredstev: kapital in obveznosti/pojem pasivnih časovnih razmejitev
 7. Uvod v knjigovodstvo/pojmovanje bilance stanja in izkazov/pravila o medsebojni povezavi sprememb na sredstvih,obveznostih do virov sredstev, prihodki in odhodki/konti in pravila za knjiženje na njih
 8. Uvod v analiziranje/pojem kazalnikov: stopnja udeležbe, indeks, koeficient, razlika med uspešnostjo in učinkovitostjo/proizvodnost, gospodarnost in donosnost/odpisanost osnovnih sredstev, izraba zmogljivosti osnovnih sredstev, obračanje sredstev, plačilna sposobnost podjetja

Izbrana poglavja iz slovenskihračunovodskih standardov

Namen: Obvladati temeljna določila slovenskih računovodskih standardov s poudarkom na slovenskem računovodskem standardu za nedelujoča podjetja.

Vsebina

 1. Osnove računovodstva in temelji knjigovodstva: cilji računovodskih izkazov, temelji računovodstva, vrste bilančnih sprememb, kontni okvir, konto, skupine kontov, razredi
 2. Pomen slovenskih računovodskih standardov: ustroj slovenskih računovodskih standardov, povezava z mednarodnimi računovodskimi standardi in pravni red Evropske skupnosti v zvezi z računovodskimi standardi
 3. Temeljne računovodske predpostavke:predpostavka o delujočem podjetju, predpostavka nedelujočega podjetja, predpostavka nastanka poslovnih dogodkov/kakovostne značilnosti računovodenja: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost/merjenje sestavin računovodskih izkazov – izvirne vrednosti, dnevne vrednosti, iztržljive vrednosti, sedanje vrednosti in poštene vrednosti
 4. Vrednotenje postavk sredstev po računovodskem standardu za nedelujoča podjetja: osnovna sredstva, finančne naložbe, terjatve, zaloge in druga sredstva
 5. Vrednotenje postavk obveznosti po računovodskem standardu za nedelujoča podjetja: kratkoročne in dolgoročne obveznosti, obveznosti do izločitvenih upnikov, obveznosti do ločitvenih upnikov, obveznosti, nastale v času stečaja
 6. Izdelava začetne bilance stanja:popis sredstev in obveznosti do njihovih virov, pravila izdelave začetnestečajne oziroma likvidacijske bilance s poudarkom na vrednotenju posameznih kategorij
 7. Vodenje poslovnih knjig v stečajnem oziroma likvidacijskem postopku: pravila vodenja poslovnih knjig, knjigovodske listine, kontni okvir
 8. Izdelava bilance stanja v stečaju in zaključne bilance: temeljna pravila bilanciranja, pravila izdelave bilance stanja, posebnosti podjetij, ki poslujejo v času stečajnega postopka
 9. Izdelava izkaza poslovnega izida in unovčitve stečajnega premoženja: temeljna pravila bilanciranja, pravila izdelave izkaza poslovnega izida in unovčitve stečajnega premoženja
 10. Izdelava izkaza denarnih tokov:temeljna pravila izdelave izkaza denarnih tokov, pravila izdelave izkaza denarnih tokov podjetja v stečaju

Izbrana poglavja iz poslovnih financ

Namen: Obvladati osnovne pojme, načela inlogiko poslovnih financ

Vsebina

 1. Temeljni cilj podjetja v tržnem gospodarstvu: povezava ciljev finančne funkcije s ciljem podjetja/neposredni cilji finančne funkcije
 2. Dolgoročno investiranje: možne dolgoročne naložbe/dolgoročne lastniške in dolgoročne dolžniške naložbe/proces odločanja o dolgoročnem investiranju/čista sedanja vrednost/diskontna stopnja/tveganje posamezne naložbe/tveganje premoženja, sestavljenega iz več naložb/odnos med tveganjem in donosnostjo/razpršitev naložb (diverzifikacija)/zahtevana donosnost/vrednotenje delnic in obveznic
 3. Dolgoročno dezinvestiranje/razlogi (strateško-razvojni, finančni, subjektivni)/ oblike dezinvestiranja/vpliv dezinvestiranja na plačilno sposobnost podjetja
 4. Dolgoročno financiranje/obseg in sestava dolgoročnega financiranja/sestava kapitala/lastniški in dolžniški kapital/optimalna sestava kapitala/financiranje z dolgoročnimi vrednostnimi papirji/navadne delnice, prednostne delnice, obveznice, zamenljivi vrednostni papirji
 5. Plačilna sposobnost podjetja/opredelitev kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti/metode načrtovanja tokov denarnih sredstev/kratkoročni ukrepi, s katerimi je mogoče vplivati na plačilno sposobnost podjetja/obvladovanje tveganja kratkoročne plačilne sposobnosti/ukrepi, s katerimi je mogoče vplivati na dolgoročno plačilno sposobnost podjetja/obvladovanje dolgoročnega tveganja
 6. Kratkoročno investiranje/vrste kratkoročnih naložb/kratkoročne finančne naložbe/pozitivni in negativni vplivi povečanja zalog/vpliv kratkoročnih naložb na povečanje donosnosti lastniškega kapitala
 7. Kratkoročno financiranje/namen kratkoročnega financiranja/obseg kratkoročnega financiranja/možne oblike kratkoročnega financiranja
 8. Organiziranost finančne funkcije/naloge finančne funkcije/dejavniki, ki vplivajo na organiziranost finančne funkcije
 9. Prevzemi, združitve in razdružitve podjetij/vrste prevzemov/temeljna metoda vrednotenja, na kateri temelji analiza prevzemov/ocena stroškov kapitala/oblike plačila pri prevzemih (združitvah)
 10. Finančna reorganizacija, stečaj in likvidacija/glavni razlogi za težave v podjetju/ glavni razpoznavni znaki težav/finančna reorganizacija brez stečajnega postopka/stečajni postopek/likvidacija

Pridobitve in cilji izobraževanja

 • Seznanitev s temeljnimi vsebinami, potrebnimi za uspešno opravljanje izpita.
 • Priprava za izpit.
 • Uporaba pridobljenega znanja v praksi - obnoviti znanje in se seznaniti z novostmi.

VPRAŠANJA IZ VSEBINE?

Pošljite nam vprašanja za predavatelje v naprej, tako boste na izobraževanju izvedeli vse, kar vas zanima.

VPRAŠANJE

VPRAŠANJA IZ VSEBINE?

Pošljite nam vprašanja za predavatelje v naprej, tako boste na izobraževanju izvedeli vse, kar vas zanima.

VPRAŠANJE

Na izobraževanje vabljeni vsi, ki se želite učinkovito pripraviti na zahteven izpit; bodisi se boste na izpit prijavili na jesenski termin ali spomladi 2016.

Na izobraževanje vabljeni vsi, ki se želite učinkovito pripraviti na zahteven izpit; bodisi se boste na izpit prijavili na jesenski termin ali spomladi 2016.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana), sklic na št. 333919-3919- matična št. plačnika.

Lokacija in možnost parkiranja

Kotizacija in prijava


Udeleženci lahko v času poteka izobraževanja brezplačno parkirate na parkirišču pri Železniškem muzeju, Parmova 35.

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si