Novosti in spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju - zadnji noveli ZIZ-J in ZIZ-K

Seminar z novo knjigo in aktualno sodno prakso zadnjih let


12. oktober 2015

od 9:00 do 13:00


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Program

Nova, že enajsta novela Zakona o izvršbi in zavarovanju,

novela K in nova knjiga Zakon o izvršbi in zavarovanju

z Novelo ZIZ-J in ZIZ-K!

4. avgusta je pričela veljati zadnja, že enajsta novela Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki vsebuje naslednje bistvene rešitve:

 • zaradi izpolnitve zaveze iz Socialnega sporazuma po novem dolžniku ostane znesek v višini minimalne neto plače;
 • omejitev izvršbe na veteranski dodatek;
 • dodatna opredelitev prejemkov, izvzetih iz izvršbe;
 • jasnejša ureditev uveljavljanja višjih omejitev izvršbe zaradi preživljanja družinskih članov;
 • omejitev zaračunavanja nadomestil za izvršitev sklepa o izvršbi.

Z novelo ZIZ-K se med drugim popravljajo oziroma ponovno spreminjajo določbe glede omejitev in izvzetja iz izvršbe ter nekatere določbe o izvršbi na plačo, ki so bile pred enim letom spremenjene že s prejšnjo novelo ZIZ-J, ki je pričela veljati 30. julija 2014.

Na seminarju z novo knjigo bodo predstavljene tudi tiste bistvene novosti, ki vplivajo na položaj upnika in njegove terjatve ter aktualna sodna praksa zadnjih let (tudi po Noveli ZIZ-J).

Seznanite se z zadnjo Novelo ZIZ-K in pridobite novo knjigo s predstavitvijo novele!

Seznanite se z zadnjo Novelo ZIZ-K in pridobite novo knjigo s predstavitvijo novele!

12. OKTOBER 2015
 1. Prikaz izvršilnega postopka s predstavitvijo novosti iz novel ZIZ-J in ZIZ-K (dopolnitev pristojnosti sodnega osebja, elektronsko poslovanje, sodna taksa v izvršilnih postopkih, razširjen seznam verodostojnih listin, spremembe pri izvršbi na podlagi menice – odločba Ustavnega sodišča, dopolnjena in spremenjena pravila odloga izvršbe…)
 2. Izvršba na premičnine (spremembe in novosti…)
 3. Izvršba na denarno terjatev (spremembe glede omejitve in izvzetja prejemkov iz izvršbe – nove omejitve in izvzetja v noveli ZIZ-K),
 4. Izvršba na plačo in druge stalne prejemke ( prednostni sklepi - po novem ima preživnina prednost, spremembe glede obsega izvršbe na plačo - natančneje določeni prejemki, ki so lahko predmet izvršbe, dopolnjena ureditev upravno izplačilne prepovedi, odgovornost delodajalca za izvršitev sklepa, spremembe glede ustavitve izvršbe…)
 5. Izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet (spremembe glede načina poplačila terjatev, nova določba glede pravice banke do nadomestila za izvršitev sklepa o izvršbi…)
 6. Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje (spremembe in dopolnitve postopka)
 7. Izvršba na nepremičnine (prodaja nepremičnine kot celote, spremembe pri izvršbi na nepremičnino, obremenjeno z zemljiškim dolgom, spremembe pri prodaji in načinu prodaje nepremičnin, spremembe glede poplačila…)
 8. Zavarovanje terjatev (nova zastavna pravica na poslovnem deležu, spremembe pri ureditvi predhodnih odredb – odločba Ustavnega sodišča)


Na seminarju boste prejeli tudi novo knjigo

ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU Z NOVELO ZIZ-J IN ZIZ-K

Knjiga vsebuje neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju z novelo ZIZ-J, ki je pričela veljati 30. julija 2014, z vključenimi nedavnimi odločbami Ustavnega sodišča RS in zadnjo novelo ZIZ-K, ki je pričela veljati 4. avgusta 2015.

V uvodnih pojasnilih avtorice Dide Volk so predstavljene in obrazložene vse spremembe in dopolnitve iz novele ZIZ-J in ZIZ-K ter odločb Ustavnega sodišča RS.


Na seminarju boste prejeli tudi novo knjigo

ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU Z NOVELO ZIZ-J IN ZIZ-K

Knjiga vsebuje neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju z novelo ZIZ-J, ki je pričela veljati 30. julija 2014, z vključenimi nedavnimi odločbami Ustavnega sodišča RS in zadnjo novelo ZIZ-K, ki je pričela veljati 4. avgusta 2015.

V uvodnih pojasnilih avtorice Dide Volk so predstavljene in obrazložene vse spremembe in dopolnitve iz novele ZIZ-J in ZIZ-K ter odločb Ustavnega sodišča RS.

Predavateljica

O noveli ZIZ-J

Novela ZIZ-J je bila med obsežnejšimi novelami, saj je prinesla številne spremembe in novosti na področju:

 • pospešitve in hitrejšega zaključka izvršilnih postopkov;
 • izboljšanja ureditve izvršbe na nepremičnine s pospešitvijo postopka in novimi rešitvami glede prodaje nepremičnin ter preglednejšim in hitrejšim postopkom glede nepremičnin, ki so obremenjene z zemljiškim dolgom;
 • izvršbe na plačo, upravne izplačilne prepovedi ter sprememb pri omejitvah in izvzetjih iz izvršbe in olajšanje izvršbe preživninskih terjatev;
 • dopolnitev zavarovanja z zastavno pravico na poslovnem deležu in spremembe pri predhodnih odredbah.

Poleg tega sta bili v letu 2014 sprejeti tudi dve odločbi Ustavnega sodišča RS št. U-I-286/12 in št. U.I-148/13, ki sta razveljavili določbe ZIZ v delu ureditve predhodnih odredb (1. točka prvega odstavka 258. člena ZIZ) in ureditve izvršbe na podlagi priložene menice (šesti odstavek 45. člena, četrti odstavek 46. člena, tretji odstavek 138. člena ter drugi odstavek 150. člena ZIZ).

 
Dida Volk

Sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani

Je sodnica na gospodarskemoddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani in strokovnjakinja za izvršilno pravo in avtoricaštevilnih del s področja aktualne zakonodaje. Predavatudi na seminarjih in delavnicah, predvsem s področja izvršilnega prava,zavarovanja terjatev, pogodbenega in insolventnega prava ter prava nepremičnin.


Želim se seznaniti z vsemi novostmi in aktualno sodno prakso zadnjih let

Želim se seznaniti z vsemi novostmi in aktualno sodno prakso zadnjih let

Kotizacija in prijava

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 213924-3924-matična št. plačnika.

Lokacija


Udeleženci lahko v času poteka izobraževanja brezplačno parkirate na parkirišču pri Železniškem muzeju, Parmova 35.


Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si